La SCGHSVN

Principal ] Contacti amb nosaltres ] [ La SCGHSVN ] Recerques genealògiques a Internet ] Disciplines ] Inicis en genealogia i heràldica ] Projectes i buidatges ] Llistes de genealogia ] Sobre noms i cognoms ] Heràldica en general ] Nobiliària ] Bibliografia ] Articles i Premsa ]


ELS PROPÒSITS I ELS OBJECTIUS DE LA SCGHSVN
LA JUNTA
L'àmbit territorial de l'associació serà el territori de Catalunya.
(art. 2n dels Estatuts).


ELS PROPÒSITS DE LA SCGHSVN

La Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària fou fundada el 30-VI-1983 amb el desig d'omplir un buit que hi havia al nostre país, on aquestes disciplines han estat generalment menystingudes per culpa, en part, dels mateixos genealogistes i heraldistes, més dedicats a afalagar la vanitat humana que a estudiar-les i practicar-les d'una manera científica i rigorosa.
La  S C G H S V N es proposa l'estudi, recerca i promoció, a tots nivells amb criteri científic i rigor històric i metodològic, de la Genealogia, l'Heràldica, la Sigil·lografia,  la Vexil·lologia i Nobiliària catalanes.

ELS OBJECTIUS

1
Sensibilitzar el nostre poble envers aquestes disciplines.
2
Promoure-les i fomentar-les per tal que llur estudi sigui considerat com a part de la cultura popular catalana. Per això, s'organitzaran cicles de divulgació, seminaris o cursets d'estudis, congressos i exposicions, així com també s'establiran contactes i intercanvis o convenis amb entitats afins del món que s'hagin acreditat per la seva seriositat científica. Així mateix es promocionarà la creació d'associacions semblats a les diferents regions del Països Catalans.
3
Aconseguir que aquestes disciplines tingui un caràcter oficial.
4
Vetllar perquè la investigació d'aquestes disciplines tingui sempre un contingut científic i un rigor històric i metodològic fora de tot dubte.
5
Denunciar els aspectes equívocs i mercantilistes i el falsejament que molt sovint es relaciona amb aquestes disciplines.
6
Constituir i mantenir una biblioteca i un arxiu documental especialitzats.
7
Promoure i emprendre l'edició d'obres i la publicació d'estudis i tesines d'aquestes disciplines.
8
Crear i aconseguir, bosses de treball o premis per a la realització de treballs sobre aquestes matèries.
9
Publicar amb periodicitat un butlletí de l'associació destinat als socis i, eventualment, a la difusió cap a l'exterior.
10
Assessorar tècnicament persones o col·lectivitats interessades en les esmentades disciplines.
11
Lliurar credencials als socis que -amb els criteris que determini l'Associació- disposin d'un nivell de coneixements que permeti una garantia de llurs investigacions. I establir acords o convenis amb els centres i entitats que disposin de fonts d'informació a fi de facilitar, al màxim, l'accés dels socis amb credencials a les esmentades fonts.
12
Posar en pràctica qualsevol tasca que, a més de les assenyalades anteriorment, l'associació cregui oportuna per a la consecució dels seus fins.

 

Estatuts de la SCGHSVN. PDF
 
JUNTA DE GOVERN DES DEL 6-03-2017
 

 
  President d'honor El President de la Generalitat
  Fundador i primer president de la SCGHSVN (1983-2007) Armand de Fluvià i Escorsa
  Segon president de la SCGHSVN (2007) Ramon Rovira i Tobella
     
 

JUNTA ACTUAL

     
  President Juan José Cortés i García
  Vicepresident Pere Serra i Rosell
  Secretària Andrea Rovira i Bordonau
  Tresorer Antoni Cervantes i Corominas
  Vocal Ramon Rovira i Tobella
  Vocal Àngel Martínez Buendia
  Vocal Josep Vicent Ferrando i Company
  Vocal Ferran Manau i Graupera
  Vocal Araceli Coll i Sanabra
  Vocal Rafael Serra de la Creu
  Vocal Àngels Espert i Clanxet 
  Vocal Borja de Querol i de Quadras
  Vocal  Ignasi Almirall i Arnal