Els orígens familiars del senescal de Barcelona

Principal ] Amunt ] L'ordre dels cognoms ] [ Els orígens familiars del senescal de Barcelona ] Els escuts heràldics ] L'escut de Barcelona ] L'escut de Catalunya ] L'escut d'Espanya ] Noblesa i Heràldica ] Casal de Barcelona ] Almanaque gotha ] Les corones als escuts ] La recerca dels avantpassats amb la Internet ] Símbols de Barcelona ] Validesa actual i confirmació oficial de l’Heràldica ] Símbols de Barcelona i Ortografia Heràldica ] El contenciós sobre els símbols de Barcelona ] La immigració occitana a Catalunya ] L’Arxiu anomenat de la Corona d'Aragó ] Les relliscades de la genealogia ] El català arriba al RC ]


Publicat a PARATGE  2
Qvaderns d'Estudis de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia.
1991, Esteve Canyameres Ramoneda


ELS ORIGENS FAMILIARS DEL SENESCAL DE BARCELONA,
GUILLEM RAMON

El càrrec de senescal de Barcelona estigué associat patrimonialment a la familia Montcada en el decurs de diverses generacions. La patrimonialitat del càrrec induí molts historiadors i genealogistes a considerar Guillem Ramon (I) i el seu fill el Gran Senescal, com a membres de la familia Montcada. Tot i això, una minoria continua defensant que els dos primers senescals no formaven part de la genealogia dels Montcada. John C. Schideler recollí l'opinió d'aquesta minoria i va argumentar que, efectivament, la genealogia dels Montcada i la de Guillem Ramon (I) no eren la mateixa.
La genealogia dels Montcada quedava clara, no així la de Guillem Ramon (I).
La relació de Guillem Ramon (I) amb el monestir de Santa Maria d'Amer, els lligams amb el comtat de Girona, els seus drets als castells de Bescanó, Cartellà i Hostoles, a més d'altres possesions, feren plantejar a Schideler la possibilitat que Guillem Ramon (I) "podia procedir d'una familia noble de segona file amb un origen patrimonial al comtat de Girona".
Schideler parla en el seu estudi, de l'ascensió d'un nou llinatge de magnats a partir del llarg període en que Guillem Ramon (I), fou senescal del comtat de Barcelona. Apunta inclús podia haver estat un comitor modest, potser el fill petit o el nebot del cap del llinatge. Les possesions qie Guillem Ramon (I) havia acumulat en el decurs de la seva vida, considera que bàsicament es podian resumir al patrimoni del districte del castell de Sentmenat i la dotació associada al càrrec de la senescalia de Barcelona.
Els resultats i les conclusions del present treball sorgiren de forma indirecta, atès que no eren l'objectiu de les recerques. L'estudi dels alous que el monestir de Sant Llorenç del Munt tenia al terme de Sentmenat, fere necessária la consulta de la documentació conservada d'aquest cenobi benedictí. La revisió dels pergamins del segle XI em baren aportar les dades per iniciar aquesta investigació, les conclusions que en varen resultar coincidien en molta part amb les hipòtesis apuntades per Schideler.
Seguin les camins metodològics emprats per Ramon d'Abadal per establir la genealogia de Guifre el Pilós. El present treball pretén demostrar que, efectivament, Guillem Ramon (I) pertanyia a un llinatge originari del comtat de Girina. No ""d'una familia noble, potser de segona fila", com apunta Schideler, sinó d'una familia vicarial.
El fil conductor de totes les argumentacions es bassa en les possesions patrimonials de la familia Hostoles, al districte del castell de Sentmenat. Propietats i drets qie Miró d'Hostoles ja tenia a principis del segle XI.

L'ESTIRP: MIRÓ D'HOSTOLES

A Miró d'Hostoles se l'ha emmarcat tradicionalment dins el grup de magnats propers als comtes de Barcelona. Tot i que la majoria dels seus castells al comtat de Girona presentaven una situació jurídica poc clara. Hi ha exemples documentats de reclamacions de drets de senyoria per part dels comtat de Barcelona i de Besalú sobre un mateix castell dels infeudats als Hostoles.
J.Canal situa cronologicament la presència documentada de Miró d'Hostoles entre els anys 1002-1033. Vers l'any 1011Miró d'Hostoles la és present a la cort de Barcelona, testimoniant un document de greuges de l'abat Gitard de Sant Cugat del Vallès als comtes de Barcelona. L'any 1017 presta homenatge a Berenguer Ramon I pel casstell d'Hostoles. I així, fins el final de la seva vida vers l'any 1034.
Més que a la cort dels comta, Miró estigué molt vinculat al grup de magnats incondicionals i fidels da la comtessa Ermessenda. El grup dels Gombau de Besora, Amat d'Orís, Guerau de cabrera, Bernat de Gurb, Ponç Bonfill Marc, etc.
La condició de gran magnat de Miró respecte dels altres magnats propers a la comtessa Ermessenda és ampliament descrita pel J.Canal. A més, la seva disposició econòmica debia ésser força ona, ja que ben aviat el trobem documentat comprant alous a Sentmenat.
La mort de Miró es produí segurament a principis de l'any 1034. Les raons que m'ho fan suposar son:
a) Aquest mateix any, el seu fill Enees prestava homenatge al comte de Barcelona pel castell d'Hostoles.
b) L'any 1035 l'altre fill, Ramon, empenyora tres alous comprats anteriorment per Miró al terme de Sentmenat.
Dels origens de Miró pec s'en sap. Amb tot, alguns documents ens en descriuen alguna característica social. Aix'i, trobem qie l'any 1058 els comtes Guillem II de Besalú i Ramon Berenguer I de Barcelona signen un conveni referent al castell de Collfort, del que n'ostentava la castlania Enees d'Hostoles, on se cita Eneas Mironis qui fuisti filius homine franco. En aquest sentit, J.Canal fa un recull dels diferents tractaments que rep als documents comtals:és un dels nostri primatibus, Mironi Ostulensis et alii quam plurimi viri; figura entre els residentibus primatibus patatiii, etc. Inclús planteja la possible relació del topònim Ostulensi del document de l'any 1002, amb els homines ostolenses vel Ispani dels cuals parla el precepte del rei franc Carles el Simple de l'any 899. Aquesta relació podria ajudar a explicar la seva condició de magnat.

LES SEVES ADQUISICIONS AL TERME DE SENTMENAT

Les primeres noticies documentals que relacionen Miró amb Sentmenat són de l'any 1013. Aquest any fa dues compres d'alous al lloc dit la Capella, Ipsa Kapella. En el moment que fa aquestes dues compres, ja tenia almenys una altra propietat, atès que un dels dos alous termenejava amb terres seves.
La darrera compra documentada de Miró al terme de Sentmenat és de l'any 1033, també al mateig indret.
L'any 1027 fou venuda la capella de Sant Fruitós i el mas adossat a ella. En les afrontacions s'especifica que a migdia limita amb les terres de dommo Minoris. Les afrontacions a migdia de la capella i mas de Sant Fruitós, des del segle XI fins a l'actualitat han estat sempre les terres dominicals del castell de Sentmenat.
Miró d'Hostoles és tractad en tots els documents que fan referència al terme de Sentmenat com dommo Minoris. La identificació del dommo Miniris amb Miró d'Hostoles sèstableix a partir del document d'empenyorament de diverses peces de terra de l'any 1035, ja esmentat anteriorment. Terres que avia comprat Miró anteriorment. Els alous que passaren a Sant Llorenç del Munt es varen mantenir com a propietats d'aquest monestir fins al segle XVII: llavors passen, per compra dels drets senyorals i al.lodials, al llinatge dels Sentmenat. La seqüència documental referent a aquests alous arriba fins al segle XVIII i així ha facilitat la seva interpretació sobre el terreny.
Les compres documentades de Miró tenen un altre tret comú: les afrontacions a ponent i tramuntana són amb terres de Gombau. Pel testament de Gombau de Besora de l'any 1041 i documentació posterior del monestir de Sant Miquel del Fai, sabem que aquell Gombau és Gombau de Besora. Els solars d'Oriac i Montllor eren els dos grans alous que Gombau de Besora tenia al terme de Sentmenat. Els documents cronològicament posteriors sempre situen els alous de Sant Miquel del Fai termenejant amb els de Sant Llorenç del Munt.
Miró d'Hostoles acumulá un patrimoni més gran que el que trobem en aquets documents, ja que les peces empenyorades i d'altres compres del monestir de Sant Llorenç del Munt a Sentmenat, continuaven limitant amb terres de Miró i els seus hereus.

ELS FILLS DE MIRÓ D'HOSTOLES: ENEES I RAMON

Miró d'Hostoles a més d'Eneen del que ja s'en sabia certament la filiació, va tenir un altre fill, Ramon. La filiació d'aquest queda demostrada pel ja esmentat document de l'any 1035 referent a l'empenyorament de terres al monestir de Sant Llorenç del Munt. Aquesta filiació queda confirmada de nou per dos documents de l'any 1047. El primer, la compra per part de la comtessa Ermessenda al monestir dels alous empenyorats per Ramon: advenit (....) praedictum alodium pro voce inpigniratus quod mihi facet Raimundis filius Minoris Hostulensis. El segon, és la donació peitosa de la comtessa al mateix cenobi.
El patrimoni de Miró segurament fou repartit entre els dos fills, de forma que Enees es quedà amb la major part de les possesions al comtat de Girona i Ramon amb les del Vallès, tot i que aquest segon probablement conservà drets sobre alguns dels castells del seu germá.
Una altra hipòtesi probable, derivada també del parentiu, és la que J.Canal planteja, tot i que ell no parteix de vincles de parentiu: Guillem Ramon (I) podria tenir el castell d'Hostoles per sub- infeudació de Miró (II) d'Hostoles. Aquesta hipotesi tindria sentit en la mesura que Miró era menor d'edat l'any 1120. Es lògic que en la seva minoria d'edat el patrimoni fos administrat pel membre de la familia més important del moment, Guillem Ramon (I),....castrum de Ostoles et fevos quos teneo per Minonem ab integrum.
La successió d'Enees i la filiació de Miró (II) d'hostoles continuen poc clars. Penso qie l'estudi genealògic dels descendents de Enees d'Hostoles és la clau per demostrar una de les dues hipòtesi abans plantejades.
A Enees sempre se'l troba testimoniant en documents relacionats amb les possessions del comtat de Girona. No apareix mai a la documentació de Sentmenat, pel que és factible pensar que el patrimona de Sentmenat fos integrament de Ramon

MIR FOGUET I EL LLINATGE HOSTOLES

Mir Foguet Mir Foguet havia estat un personatge enigmàtic, pel que fa als seus origens familiars. El Dr.Esteve Pruenca i Antoni M. Aragó varen vincular aquest personatge al llinatge Hostoles a partir de la documentació del monestir d'Amer. Las seva vinculació als Hostoles explicaria moltes de les qüestions sobre la seva presènsia en molts dels afers dels comtats de Girona i Barcelona. Explicaria també el fet que molt sovint actua juntament amb membres del llinatge Hostoles, i les seves relacions amb el monestir d'Amer.
J.Canal proposa que Mir Foguet, sigui fill d'Ennes Miró, hipòtesi que, juntament amb Armand de Fluvià, no comparteixo pel fet que hi ha un testament de Miró Figuet de l'any 1059. El motiu, la seva anada a Hispània. Nomena almoiners Enees i Ramon. Fa deixes per les ànimes del seu pare i la seva mare. Les deixes pel pare difunt i el nomenament d'Enees com almoiner són els arguments bàsics per no acceptar la tesi de Canal. A més, si hagués estat fill d'Enees, perquè heretè el patrimoni la germana, Guisla?.
Mir Foguet, per contra, podia ésser perfectament, i era, el tercer fill de Mi`ó d'Hostoles i, per tant, el germà petit d'Enees i Ramon. Permet aquesta afirmació un pergamí del monestir de Santa Maria d'Amer en el qual l'abad dóna, el 1077, ad Monori Foguet ipsum aulodium de Ordeig et (.....) cum illorum pertinenciis per violarium;dimisit itaque predictum aulodium Minori de Ostoles, Sancte Mariae prescripte post mortem filii dui prenominati. Propterea Ipse Miro, cognamento Folget,...iam dicti patris sui.....

RAMON D'HOSTOLES I EL PATRIMONI DE SENTMENAT

Ramon (I) es troba documentat des de l'any 1032 fins a l'any 1071. En tot aquest temps sembla que continuà amb la politica de compres al terme de Sentmenat, ja iniciada pel seu pare. Malgrat els empenyoraments de 1035. L'any 1053 el retrobem comprant terres a la Capella, on també hi continuava tenint possessions l'any 1064, com consta en les afrontacions d'una venda de terres al monestir de Sant Llorenç del Munt.
En tot el temps que hom troba documentat Ramon (I) no s'aprecia clarament la fixació d'un gentilici propi. Ara bé; sembla que es poden distingir unes pautes identificatives en els documents, segons que aquests siguin dels primers anys del periode o dels últims. Així al document de l'any 1032 hom troba Raimundus Minoris; als anys 1035 i 1047, Raimundus filius Minoris Hostulensis (en aquest cas cal tenir en cpmpte la presèncie de la comtessa Ermessenda; per tant, la memòria històrica de qui va tenir al seu pare entre els seus fidels); i a l'any 1045 Raimundum Miniris Ostolensis. La documentació posterior a l'any 1047 només cita Ramon amb el patronimic Miró i en dos documents comtals amb el gentilici de Sancti Menati.
La presencia d'Enees en els afers com tals a Girona, a la cual J.Canal fa referència, i la seva forta vnculació a la comtessa Ermessenda sembla traduir-se, en el cas de Ramon, en una relació molt directa amb el comte Ramon Berenguer I. El document de l'any 1045 en que els comtes Ramon Berenguer i Elisabet atorguen per part del comte d'apropar-se membres de families molt vinculades a la comtessa Ermessenda. Es probable pensar que ho aconseguís, i Ramon ben aviat es situa entre els personatges importants vincolats al comte. Testimoni d'aixó pot ser l'esponsalici d'Almodis, on es documentat Ramon amb d'altres magnats del moment.
L'hipotesi de l'apropament de Ramon Miró a Ramon Berenguer I, i el distanciament d'Enees per fidelitat a Ermessenda podría relacionar-se amb la pèrdua de pes en els altres politics del pais, per part de la linea primogènita dels Hostoles, i l'ascens de Ramon i els seus descendents, els qual culmina amb l'adveniment de Guillem Ramon (I) a la senescalia. es troba documentat des de l'any 1032 fins a l'any 1071. En tot aquest temps sembla que continuà amb la politica de compres al terme de Sentmenat, ja iniciada pel seu pare. Malgrat els empenyoraments de 1035. L'any 1053 el retrobem comprant terres a la Capella, on també hi continuava tenint possessions l'any 1064, com consta en les afrontacions d'una venda de terres al monestir de Sant Llorenç del Munt.
En tot el temps que hom troba documentat Ramon (I) no s'aprecia clarament la fixació d'un gentilici propi. Ara bé; sembla que es poden distingir unes pautes identificatives en els documents, segons que aquests siguin dels primers anys del periode o dels últims. Així al document de l'any 1032 hom troba Raimundus Minoris; als anys 1035 i 1047, Raimundus filius Minoris Hostulensis (en aquest cas cal tenir en cpmpte la presèncie de la comtessa Ermessenda; per tant, la memòria històrica de qui va tenir al seu pare entre els seus fidels); i a l'any 1045 Raimundum Miniris Ostolensis. La documentació posterior a l'any 1047 només cita Ramon amb el patronimic Miró i en dos documents comtals amb el gentilici de Sancti Menati.
La presencia d'Enees en els afers com tals a Girona, a la cual J.Canal fa referència, i la seva forta vnculació a la comtessa Ermessenda sembla traduir-se, en el cas de Ramon, en una relació molt directa amb el comte Ramon Berenguer I. El document de l'any 1045 en que els comtes Ramon Berenguer i Elisabet atorguen per part del comte d'apropar-se membres de families molt vinculades a la comtessa Ermessenda. Es probable pensar que ho aconseguís, i Ramon ben aviat es situa entre els personatges importants vincolats al comte. Testimoni d'aixó pot ser l'esponsalici d'Almodis, on es documentat Ramon amb d'altres magnats del moment.
L'hipotesi de l'apropament de Ramon Miró a Ramon Berenguer I, i el distanciament d'Enees per fidelitat a Ermessenda podría relacionar-se amb la pèrdua de pes en els altres politics del pais, per part de la linea primogènita dels Hostoles, i l'ascens de Ramon i els seus descendents, els qual culmina amb l'adveniment de Guillem Ramon (I) a la senescalia.

RAMON MIRÓ DE SENTMENAT

La primera vegada que se cita un personatge amb el gentilici de Sancti Menati en els documents és l'any 1056, a l'esponsalici de la comtessa Almodis, on hi testimonia Ramon Miró de Sentmenat.
Aquest Ramon Miró de Sentmenat del document ha estat molt prolific pel que es refereix a les controvèrsies que ha ocasionat entre alguns autors i genealogistes. Se l'ha volgut situar com l'estirp de la qual hom volia fer sortir directament la genealogia de la familia Sentmenat, no sense dificultats però.
Per la meva banda, considero que aquest Ramon Miró de Sentmenar, se l'ha d'identificar amb Ramon d'Hostoles, atés que.
a) El gentilici d'Hostoles no queda mai fixat definitivament en la figura de Ramon. Només surt documentat en els quinze primers anys posteriors a la mort del seu pare. En aquest periode se l'hi associa el complement "fill de Miró d'Hostoles", o el gentilici "d'Hostoles" directament.
b) El patrimoni principal de Ramon es troba a Sentmenat. Sembla que no va tenir drets i possessions importants al comtat de Girona pels que pogués éser cognominat. Per contra, el seu germà Enees es identificat sovint per les propietats que té al comtat de Girina, la més important el castell d'Hostoles. Per tant, e´s més factible pensar que amb el pas del temps, Ramon assolis un lloc entre els seus comtemporanis independentment dels seus origens familiars i la personalitat dels seus predecesors. Sembla més llògic qie se l'identifiqués amb el lloc on tenia el patrimoni més important.
c) La manca de més documentació no permet fer una valoració exhaustiva de l'increment del patrimoni de Ramon al terme de Sentmenat. Cal suposar que, efectivament, el va augmentar.
d) El castell de Sentmenat no consta documentat fins l'any 1066. L'edifici sempre ha estat emplaçat al mateix lloc; lloc que coincideix amb les terres de Miró d'Hostoles. Aixó podria fer-nos pensar que fos començat a construir bé pel propi Miró, bé per Ramon, el seu fill.
e) El castell de Sentmenat formava part del patrimoni propi de Guillem Ramon (I) . No consta que hagués estat feu comtal, ni que fos un dels beneficis de la senescalia de Barcelons. El seu testament així sembla indicar-ho, quan diu que deixa els alous i honors del bisbat de Barcelona al seu fill Guillem:dimitto omnen monialum, honorem et alodia quem habeo in episcopatu Ausonensi, et similiter illos quos habeo in episcopatu Barchinosensi, et castrum Sancti Menati aut alodium in dominico. Es molt probable que li pervingués per herència del seu pare.
f) És lògic pensar que en un document comptal on es recull el testimoniatge d'un grup important de nobles, a aquests nobles se'ls identifiqui pel que els pot donar preminència social, el patrimoni. A més, al document de l'esponsalici d'Almodis trobem testimoniats dos Ramon Miró, un de més important i de m´s edat que l'altre:Ramon Miró (de l'Aguda). Si el primer és conegut per tota, per no crear confusions al segon se li aplica una metodologia molt freqüent i natural: el gentilici referit al patrimoni important.
g) Hom no pot identificar aquest Ramon Miró de Sentmenat, des del punt de vista patrimonial, com del llinatge Sentmenat, atés que el patrimoni dels Sentmenat es comença a formar a finals del segle XI a partir de les catlanies que els cedeixen inicialment Guillem Ramon (I) i el seu fill, a més d'alguns petits alous cedits per monestirs com Sant Llorenç del Munt. Ultra aixó, les propietats inicials dels Sentmenat no coincideixen amb les de Ramon o Guillem Ramon (I). Seria, a més, un fet extraordinariament anormal que en un document comtal d'aquesta época hi figuressin membres de llinatges que depenen directament d'un dels grans magnats o dels vicaris.
h) Des del punt de vista genealògic, tanmateix, podria haver-hi alguna relació entre el llinatge Sentmenat i els Hostoles. Podrien tenir els seus origens en un fill petit, o algun bastard familiar pròxim a Ramon, com ha plantejat Armand de Fluvià
i) El document de l'esponsalici d'Almodis anteriorment esmantat és important perquè ens indica que les relacions de la familia comtal amb els descendents de Miró d'Hostoles es reanuden o continuen com abans.
j) Aquest fet junt amb les tesis que defensen tant Schideler com Antoni Pladevall podrien formar el conjunt de factors que van propiciar l'arribada de Guillem Ramon (I) a la senescalia de Barcelona, vers l'any 1068.

GUILLEM RAMON (I)

Al llarg d'aquest treball ja s'han plantejat diverses hipòtesis i justificacions per establir la filiació de Guillem Ramon (I). Ara bé les principals argumentacions per establir els origens del senescal són;
a) El patrimoni. És notori que en el periode estudiat, l'us dels patronímics és molt freqüent entre les families nobles. En el nostre cas i com també apunta Schideler, Guillem Ramon gairebé segur que era fill d'un Ramon. Hipòtesis que queda refermada pel fet que els dos germans documentats de Guillem Ramon (I) utilitzen el mateix patronímic.
b) El patrimoni deSentmenat. El que va acumular Guillem Ramon (I) en el decurs dels cinquanta anys que fou senescal podria desvirtuar sensiblement qualsevol temptativa d'establir uns béns heretats, si no fos per la documentació anterios i posterior a ell. En el cas del patrimoni del terme de Sentmenat és clar que ell el va engrandir encara més. Ara bé; alguns dels alous que tenia al terme de Sentmenat, com podenser les terres del castell, o les del lloc dit la Capella, ja eren de Ramon i de Miró d'Hostoles. Inclús un document de l'any 1127 del monestir de Sant Llorenç del Munt ens corrobora això. en aquest document s'explica que Guillem Ramon (I) i l'abad de Sant Llorenç signen un pacte referent a l'alou dels masos Prat i Olivers que té el monestir per la donació que li feu la comtessaErmessenda. Una de les condicions que es pacten, és que si Guillem Ramon (I)vol recuperar aquest alou, haurà de pagar 100 mancusos d'or al cenobi. L'esmentat alou és un dels tres empenyorats per Ramon d'Hostoles al monestir de Sant Llorecç del Munt l'any 1035, comprat i cedit pietosament per la comtessa Ermessenda al monestir l'any 1047.
c) El patrimoni del comtat de Girona. Les possessions que Guillem Ramon (I) cita en el seu testament, segons Schideler ja les tenia en molta part abans de l'any 1083. I, com també apunta el mateix autor, l'elecció del monestir de Santa Maria d'Amer com a lloc de terratge, no seria una novetat, respondria al costum familiar dels senyors d'Hostoles, tradicionals protectors i benefactors d'aquest cenobi.

ALTRES GERMANS DE GUILLEM RAMON (I)

Són coneguts i documenttas dos germans de Guillem Ramon (I):Bernat i Albert.
El segon sembla que tingué descendencia, pel que consta en el testament de Guillem Ramon (I) quod Bernardus Arberti, nepos meus, teneat medietatem ipsius alodii in vita sua . A Bernat el trobem actuant amb el seu germà gran al comtat de Girona, en un conveni amb làbat de Sant Felui de Guixols, per les terres d'Arnau Miró de Girona. I potser és el mateix que actua l'any 1067 com a membre de l'audiència del bisbe Guillem d'Osona.
Ambdós germans de Guillem Ramon (I) també son documentats amb el patronímic Ramon. I ambdós també els identifico amb els Bernat Ramon de Sentmenat i Albert Ramon de Sentnemat que són documentats, en el periode 1065-1072, en diversos actes de l'arxiu comtal de Barcelona.
Les raons d'aquesta identificació són les mateixes adduïdes per el seu pare en els anys inmediatament posteriors a la mort de Miró d'Hosti¡oles. Guillem Ramon no es testimoniat amb el gentilici de Sentmenat, probablement perquè el càrrec de senescal és prou important perquè no necessiti cap altre tipus d'identificació entre els seus comtemporanis.

APÈNDIX: ELS ORÍGENS DE LA FAMILIA SENTMENAT

A la documentació de Sentmenat corresponent al final del segle XI i principis del XII, comencen a aparèixer els avantpassats pròxims de Pere (I) de Sentmenat i els seus germans. Especialment, els documents del monestir de Sant Llorenç del Munt són els que aporten més dades. La combinació de l'estudi dels patrimonis i els patronímics, de forma similar a la que s´ha fet pel senescal Guillem Ramon i el seu pare, han servit també per establir l'avi i els besavis de Pere (I) de Sentmenat.
La conclusió de l'estudi de la documentació patrimonial relacionada amb els Sentmenat, es que no tenen un patrimoni aloidal consolidat, sempre són esmentats com que tenen per....
La aparició d'antropònims com Miró, o Ramon, tant en el llinatge Sentmenat com en els Hostoles, pot fer pensar en una possible relació mútua.
Els Sentmenat podrien ser, com ha estat dit més amunt, una linea fadristerna o bastarda dels Hostoles que, com s'esdevingué en d'altres llinatges d'aquella època, van a remolc de la lina principal.